Эреже – кандайдыр бир ишмердикти жүзөгө ашыруунун тартиби, жолжобосу белгиленген, м.: транспорттун айрым түрүн пайдалануу Э-си, өрт коопсуздугунун Э-си аныкталган ченемдик укуктук акты таризи. Уюмдардын администрациялары кесиптик бирликтер менен макулдашуу аркылуу ички эмгек тартибинин Э-син бекитишет.

Колдонулган адабияттарОңдоо