Юнг планы - Германиядан репарациялык төлөм алуу планы (1929-1930-ж.ж.).

Планды иштеп чыкканда жетекчилик кылган америкалык банкир О.Юнгтун ысымынан аталган. 1930-ж. Гаага конференциясында бекитилген. Жылдык репарациялык төлөмдүн өлчөмүн азайтуу. Германиянын эл чарба жана финансысына контролдук кылуунун бардык форма жана түрлөрүн алып таштоо каралып, Германиянын экономикасын милитаризациялоого өбөлгө түзгөн.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Мусакожоев Ш.М. ж.б. Экономика: Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеби. Оңд. толукт. 2-бас./ Ш.М. Мусакожоев, Б.Ч. Ишенов, Б.Ш. Мусакожоева. - Б.: «Турар». 2011. - 528 б. ISBN 978-9967-15-095-9