Өлкө

термин-түшүнүк тууралуу макала.

Өлкө - 1) физикалык географияда географиялык абалы же башка бир табигый өзгөчөлүктөрү боюнча айырмаланган ири аймак (мисалы, түздүктүү өлкө Батыш Сибирь түздүгү; тоолуу өлкө Кавказ ж. б.); 2) саясий-географиялык жактан өзүнчө чек арасы белгиленген, мамлекеттик эгемендүү укугу бар же башка мамлекеттин бийлиги астында турган аймак, мамлекет.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү