AbaiPainting.jpg

Абай Кунанбаев (Ибрагим Кунанбаев) (1845-1904) - казак улуу акыны, агартуучу, казак жазма адабиятынын жана адабий тилинин негиз салуучусу.