Алишер Навои (1441, февраль — 1501, январь) - орто кылымдардагы түрк элинин жазуучусу, акыны, ойчулу, мамлекеттик ишмери. Чыгарманын түркий жана фарсы тилдеринде жазган. Түндүк Ооганстандын аймагындагы Герат шаарында жашаган. Султан Хусейин Байкаранын вазири болгон. Анын «Сопулардын дүрбөлөңү», «Лайли менен Мажнун», «Фархад менен Ширин», «Жети саякатчы» (б. а. «Планета»), «Искендер тосмосу» сыяктуу поэмаларынан турган «Хамса» («Бешилтик») чыгармасы бар. Наваинин чыгармаларында түрк элдерине тиешелүү бир катар тарыхый маалыматтар берилген.

Алишер Навои.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

  • Кыргыз тарыхынын энциклопедиясы Б,2003