Ароматтык углеводороддор

Ароматтык углеводороддор (арен) - молекулаларында көмүртек менен суутек атомдору гана болуп, бир же бир нече бензол ядролорунан турган, капталдарында каныккан же каныкпаган углеводороддордун радикалдары бар бирикмелер. Аларга бензол, толуол, ксилолдор, стирол, нафталин, антрацен жана башкалар тиешелүү.

бензол.

Дагы караңыз түзөтүү

Колдонулган адабияттар түзөтүү