"Фонетика" түзөтүүлөрүнүн айырмасы

Бул үнсүздөрдү айтканыбызда астыңкы эринибиз үстүңкү тиштерге тийишип айтылат. Булар: ф, в.
* 3. Уччул үнсүздөр
 
Уччул үнсүздөрдүн айрымдары тилдин учу тишторп*тиштерге же таң-дайдын алды жак бөлүгүнө тийишкен учурда жпсалсажасалса, айрым-дары ушул органдардын бири-биринобирине пнчи тиинншгйтийишип, жакын-дашкан абалында жасалат. Алар: т, д, з, с, ч, ш, ж, н, л, р, ц, щ.
* 4. Орточул үнсүздөр
Бул тыбыштар тилдин орто болүгү тандайга жакындап, көтөрүлгөн абалында жасалат. Алар: й, к, (ки), г, (ги), ж (журнал ).
Anonymous user