Байдын уулу кан Бакай.


Бакай - кыргыз элинде даанышмандыктын синоними.
Манас эпосунун башкы каармандарынын бири.
Семетейди сактап калууда көмөк көрсөтүп, Каныкей атасы Темирканга качканда анын жол азыгын даярдап берип, Семетейдин келишин күтүп калат. Кийин Семетейдин дагы акылман кеңешчиси болот. Сейтек эпосунда Семетей, Каныкей менен кошо кайып болот.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү