Жабыке - кырк чоронун бири. Кээде Жаангер уулу Жабыке деп аталат. Жабыке Алмамбеттин келишинде жан кесеге куюлган бал кымызды Алмамбетке сунган чоро. Манас Каныкейге күйөөлөп барганда ат чаап, жар тандоодо аты отуз алтынчы келип, Дилдебурушка үйлөнөт.

АдабиятОңдоо

  • Манас Энциклопедия. Бишкек, 2005