Кайгыл - кырк чоронун бири. Манастын кайнына мал айдашып барганы жана жети кандан келген элчилерди Манастын алдына алып барып, салам бердиргени эпосто айтылат. Манас Каныкейге күйөөлөп барганда ат чаап жар тандоо расиминде аты Карагер жыйырма жетинчи келип, тагдырына буюрган Үркөрбүбүгө үйлөнөт.

АдабиятОңдоо

  • Манас энциклопедия. Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы. “Мурас” илимий-пропагандалык ишкер долбоору Бишкек, 1995.