Каратүлөө Кабыке - кырк чоронун бири. Манас Каныкейге күйөөлөп барган гана Каратүлөө Кабыке делип кырк чоронун катарында саналат.

АдабиятОңдоо

  • Манас Энциклопедия. Бишкек, 2005.