Кат – сөздү жазма (графикалык) элементтердин жардамы аркасында убакыт боюнча бекемдөөнү жана аны мейкиндик боюнча алыскы аралыкка берүүнү мүмкүн кылган белгилер системасы.

Конвертеги почта аркылуу жөнөтүүчү заманбап кат


Катттын төмөнкүдөй төрт негизги тиби бар:
а) идеографиялык;
б) айрым тыбыштар менен эмес, бүтүн муундар менен жазылган кат;
в) силлабикалык (муундук) жана тыбыш тамгалык (алфавиттик) кат;
г) стенография.

Кат б. з. ч. 4-миң жылдыктын аягы – 3-миң жылдыктын башынан тартып белгилүү (Египет, Месопотамия).Каттан мурда оозеки билдирүүлөрдү эске тутуп калуунун вампумдар, кипу, пиктография өңдүү каражаттары болгон.

Кат адабий жанр болуп эсептелет (кара. Эпистолярдык адабият).

Колдонулган адабияттарОңдоо

Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору.Философия энциклопедиялык окуу куралы. - Б.:2004 ISBN 9967-14-020-8