Кундуз (лат. Lutra lutra, Linnaeus, 1758):

Кундуз.
Кундуз.

Жалпы жана өлкөдө таралышы түзөтүү

Казакстан, Тажикстан. Кыргызстанда мурда Ысыккөл бассейнинин көлмөлөрүндө, Чаткалда, Нарында жана Алай өрөөнүндө жашачу. Азыркы учурда Кыргызстанда Алай өрөөнүндө, Кызылсуу дарыясынын түштүк-батыш бөлүгүндө кездешет. Чаткал жана Үзөңгүкууш дарыяларынын бассейндеринде сакталып калышы мүмкүн.

Жашаган аймактары түзөтүү

Балыкка бай, жайылмасы бадалдуу жана бак-дарактуу же аска тектеринин сыныктары бар дарыялардын жана көлдөрдүн жээктери.

Саны түзөтүү

Азыркы учурда бир нече жуптан көп эмес.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары) түзөтүү

Изилденген эмес.

Чектөөчү факторлор түзөтүү

Адам тарабынан кырылуусу, балыктын санынын азайышы. Өстүрүү (колдо багуу). Белгисиз.

Уюштурулган коргоо аракеттери түзөтүү

Аңчылык жасоого тыюу салынган.

Коргоо үчүн зарыл аракеттер түзөтүү

Алай өрөөнүндө ӨКЖА түзүү. Азыркы кездеги ареалын иликтөө үчүн Алай өрөөнүнүн территориясын изилдөө. Чаткал өрөөнүндө жана Сарыжаз дарыясынын бассейнинде болжолдуу жашоо аймактарын тактап изилдеп чыгуу.

Статус түзөтүү

III категория Critically Endangered, CR: R, C1. Кыргызстанда Lutra lutra seistanica Birula, 1912 түрчөсү жашайт. Борбордук Азиянын эки түрчөсүнүн бири.

Колдонулган адабияттар түзөтүү