Жараян (Process- Про-цесс). Кандайдыр бир обжектин касиетин өзгөртүү (системдин башка элементтери же сырткы чөйрө менен өз ара аракеттен-генде) же системдин максат-тарынын бирин ишке ашыруу сыяктуу аны мейкиндик – убакытта которуштуруу (биз-дин учурда-материалдык, маалыматтык же каржылык калыбындагы эмгек каражат-тары). Мисалы, кампада сак-тоодо товардын экономикалык мүнөздөмөлөрүнүн өзгөрүшү.

Колдонулган адабияттар

түзөтүү