Стилистикалык каражаттар

Стилистикалык каражаттар — речке ар түрдүү кошумча маанилерди, эмоционалдуулукту, экспрессивдүүлүктү киргизүүчү каражаттар. Аларга анафора, эпифора инверсия, риторикалык суроо, риторикалык кайрылуу, антитеза, градаңия, перифраза, литота, параллелизм жана башка каражаттар кирет.

Колдонулган адабияттарОңдоо