Тaтаал сүйлөм - эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдүн маанилик жана грамматикалык жактан биригип, интонация же байламталар аркылуу байланышкан синтаксистик конструкция. интонациялык жана грамматикалык жактан ар бири өз алдынча семантикага ээ болсо да, Тaтаал сүйлөм абалында бирдиктүү ой калыптанат.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Кыргыз тилинин лингвистикалык маалымдамасы. Б.:2015.-256 б. ISBN 978-9967-464-70-4