Чулдуктар (лат. Limicolae) – саздагы, суу жээктериндеги куштардын бир түркүмү, булардын кыйла систематикалык категориялары бар: таранчычулдук (Calidris minuta), ылайчы чулдук, өкүргүч чулдук (С. melanotos), күрөктумшук чулдук (Eurynorhynchus pygmeus), боз чулдук, кадимки сагызганчулдук (Haemotopina ostralegus), кара чулдук (Tringa ochropus), сагызган чулдуктар (тукумча) (Haematopinae).

Calidris pusilla.

Колдонулган адабияттарОңдоо