Экзистенциялык(лат. exsistentia) – жөнөкөй факт түрүндө гана бар болуу; Экзистенциялык – жашоодо бар болууга таандык, ошого таянган. Хайдеггердин пикири боюнча Экзистенциялык – бул «болмуштун айкындыгы үчүн ачык жана өзүндө аны алып жүргөндүгү үчүн өзү бар болгон нерсенин болмушу» («Was ist Metap-hysik», 1949); ал бар нерсе – адам, бар нерсени алып жүрүү – «бир нерсе тууралуу кам көрүүнү» билдирет (Кара; Камкордук, Дүйнө, Экзистенциализм).