Элеман"Манас" эпосундагы кейипкер, кыпчак уруусунун башчысы, Төштүктүн атасы. Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча "Кыргыздардын Алтайдан Ала-Тоого көчкөнү", "Манастын Каныкейге күйөөлөп барганы", "Бокмурундун элге кабар жибергени", "Көкөтөйдү койгону", "Бокмурун Мааникерди мингизип, Айдарга эл чакыртканы", "Коңурбай Бокмурундан Мааникерди өкүм менен сураганы", "Манас менен Коңурбайдын сайышы" окуяларында айтылат.

Элеман — кейипкер, кырк чоронун бири. "Эл башкарган Элеман" деп дайыма "калк башкарган Калкаман" менен катар эскерилет.

Колдонулган адабияттарОңдоо

  • "Манас" энциклопедиясы/Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек: Кыргыз энциклопедиясынын Башкы редакциясы, - 1995. 1-т. - 440 б. ISBN -5-89750-013-4