Манас

(Манас баатыр барагынан багытталды)

МанасМанас эпосунун башкы каарманы. Кыргыз элинин эң улуу баатыры. Кыргыз урууларын бир кандыкка бириктирген баатыр. Манастын прототиби боюнча илимде ар түрдүү варианттар бар: 1. Барсбек;

Манас
Манас баатыр.jpg
Манас баатыр. Т.Герцендин "Манас" эпосуна тарткан иллюстрацияларына
Негизги маалыматтары
Туулган жери

Алтай

Каармандын мүнөздөмөсү
Жынысы

Эркек

Жумуш тармагы

Кыргыз элин коргогон баатыр

Багыты

Жакшылык

Үй-бүлөсү
Атасы

Жакып

Апасы

Чыйырды

Аялы

Каныкей жана Акылай

Балдары

Баласы Семетей
Небереси Сейтек

Адабиятта жана Маданиятта
Эпостордо

"Манас" эпосу

Касиеттери

Тайманбас эр жүрөк, о. эле аргымагы Аккула, тайганы Кумайык

Байланышкан каармандар

Алманбет, Бакай, Чубак, Сыргак, Көкчө, Жамгырчы, Үрбү-Таз, Музбурчак, Жети-Суудан, Санжыбек, Төштүк

2. Алп Сол;

3. Мухаммед Кыргыз.

Эпос боюнча Манас Жакып байдын баласы. Негизинен Манас баатырдын өмүр баяны төмөнкү темалардан куралат: