Билимди көрсөтүү (Knowledge representation -Представление знаний). Эксперттик системдерде билимдер базасында билимди коддоо жана сактоо үчүн колдонулган методдор. Билимди сунуш кылуунун бир нече схем же моделдери колдонулат, аларга төмөнкүлөр кирет: 1) билимди ЭГЕР «шарт», АНДА «аракет» сүйлөмү түрүндө билимди сунуш кылган продуктук модели; 2) чокулары түнүшүктү, ал эми кырлары түшүнүктөр арасындагы катыштарды көрсөткөн багытталган графтар түрүндөгү семантикалык тармактар жана аларга бекитилген жүрүш туруш; 3) фреймдик тармакты көрсөткөн обжекттердин абстрактуу түспөлү, касиеттери жана аларга бекитилген жүрүш-туруш; 4) биринчи тартиптеги предикаттарды эсептөөгө негизделген формалдык логиктик моделдер; 5) адамдын мээсинин иштешин түспөлдөө менен үйрөтүүгө жана өзүн үйрөтүүгө жөндөмдүү нейрон тармактары.

Кошумча маалымат

түзөтүү


Колдонулган адабияттар

түзөтүү