Билим алуу (Knowledge acquisition-Приобретение знаний). Эксперттик системдерди програмдаганда эксперттен билимд алуу жана системалаштыруу процесси. Билим алуу эксперттик системдерди иштеп чыгуунун учурдагы техноложисинин бирден бир проблеми. Эксперттердин билимдерин алуу эксперттер менен өз ара байланышуу сеансы же автоматташтырылган каражаттардын жардамы аркылуу, түшүнүүгө ыңгайлуу мисалдарды колдонуу менен билим боюнча инженер аткарат. Эксперттен алынган билим компьютердик програм жардамы менен машинеде сактоого жана иштетүүгө мүмкүндүк берген структураланган түрдө баяндалып жазылат. Билимдин формалдаштырылган баяндалышы билимди сунуш кылуу деп аталат. Чектелген табигый тилдеги билимдин формалдаштырылбаган баяндалышын график, диаграм, текст түрүндө иштеп чыгуу билимди структуралаштыруу дешет.

Кошумча маалымат

түзөтүү


Колдонулган адабияттар

түзөтүү