Кинетика кубаты (энергиясы) — кыймылдоочу нерсенин кубаты; механикалык кыймылдын сандык чени. Ар кандай кыймылдоочу нерсе кинетика кубатына ээ.

Терминге түшүндүрмө түзөтүү

Массасы m болгон чекит   ылдамдык менен алга жылуу кыймылында болсо, анын кинетика кубаты Ек чекит массасын ылдамдык квадратына көбөйтүлгөн көбөйтүндүнүн жарымына барабар: Ек=m 2/

2. Алга жылуу кыймылындагы нерсенин кубаты: Ек= 2/2, М – нерсенин массасы,   — анын ылдамдыгы. Кыймылсыз октун айланасында айлануучу катуу нерсенин кинетика энергиясы Ек=I 2 /2, — нерсенин айлануу огуна карата инерция моменти,   — нерсенин бурчтук ылдамдыгы.

Кинетика кубаты нерсенин кыймылын токтотуучу күч аткарган жумуштун чоңдугу менен аныкталат, жоуль (Дж) менен ченелет.

Колдонулган адабият түзөтүү