Контекст (лат. contextus – биригүү, байланыш) – карамагындагы айрым сөздөрдүн, сөз тизмектеринин маанисин туура түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген жазма жана оозеки речтин (тексттин) белгилүү бир үзүндүсү.

Дагы караОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо