Манжурия (топоним), Манас эпосу боюнча эпикалык душман элдердин биринин өлкөсү. Манжуриянын эпоско киришинин тарыхый негизи бар. Манжуриянын азыркы Кытайдын түндүк-чыгышында пайда болгон феодалдык мамлекеттин алгачкы аты. Ал мамлекеттин тарыхый аты анын негизги элинин атынан Манчжу (кыргызча Манжу) болгон. Манжурия мамлекет 17-кылымдан баштап жанындагы кошуна элдерди каратып алган. Алар кытайды басып алгандан кийин кыргыздарга да кол салуу аракетинде болушкан, эпосто бул тарыхый кырдаал чагылдырылган.

Колдонулган адабиятОңдоо

Манас энциклопедия II., Манастын сюжети – ярупа. Бишкек, 1995