Сүйүүсезимдин жана эрктин башка инсанга багытталышы; сүйүктүү предметке «өзүн берүү» жана ошол эле учурда аны «өзүнүкү» кылуу, эмоциялык чекте аны менен «биригип кетүү» муктаждыгы менен коштолуучу адамзаттык жалпылык же идея.

1873 Pierre Auguste Cot - Spring.jpg

Сүйүүгө берилгендиктин этикалык талаптарында түзүлүүчү туруктуулукка умтулууну өзүнө камтышы керек. Сүйүү эң эле эркин жана ошончолук «алдын ала болжолдонбогон» жеке адамдын ички жан дүйнөсүн туюнтуу катары келип чыгат; аны мажбурлап чакырууга да, жеңип чыгууга да болбойт. Сүйүү кубулушунун маанилүүлүгү жана татаалдыгы анын фокусунда биологиялык жана рухий, жекелик жана социалдык, интимдик жана жалпы маанидеги карама-каршылыктардын кесилишкендиги менен аныкталат.

Сүйүү түшүнүгүндө так жана жалгыз бир туура аныктама жок, анткени махабатты түрдүү окуулар ар кандай талкуулашат. Мисалы:

  • Динде — садага чалуу (өзүн же башка нерсени), чыдамдуулук, кечиримдүүлүк;
  • Философияда — адамдар ортосундагы өз ара мамилелердин эң жогорку баскычы;
  • Илимде — психикага таасирин тийгизүүчү, физика-химиялык процесстер жана абалдар;
  • Психологияда — Социализация көрүнүшү, укум-тукум улантууга умтулуу;
  • Социумда — Үй-бүлөдөгү бириктирүүчү бөлүм;
  • Искусстводо — чыгармачылыктагы эргүүнүн, стимулдун, түрткүнүн бирден кубаттуу булагы;
  • Эзотерикада — Жогоркү күчтөр тарабынан алдын-ала аныкталган энергетикалык байланыш.

Колдонулган адабияттарОңдоо