Гендердик теңчилик

Гендердик тенчилик – ар башка жыныстагы адамдардын коомдогу бирдей социалдык абалы. Гендердик тенчиликти камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери болуп төмөнкүлөр саналат.

Гендердик теңчиликтин белги тамгасы

1.Гендердик тең укуктуулукту камсыз кылуу үчүн ченемдик укуктук базаны түзүү, жакшыртуу жана өркундотүү.

2.Гендердик тенчилике жетишүүгө багытталган мамлекеттик максаттуу программаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу.

3.Коомдогу гендердик тенчиликти бузууга багытталган маалыматтан, үгүт жана насыяттан коргоо.

4.Гендердик тенчилик маданиятын тарбиялоо жана аны үгүттөө.

5.Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери менен ченемдерин, ошондой эле КР гендердик теңчилик маселелерине тийиштүү эл аралык милдеттенмелерин аткаруу.


Колдонулган адабияттарОңдоо