Утопиялык социализм (грек тилинен ou – жок, topos – орун) – мүлктүн жалпылыгына чогуу эмгектенүүгө жана адилеттүү бөлүштүрүүгө негизделген идеалдуу коом жөнүндөгү окуу. Утопиялык социализм түшүнүгү Мордун “Утопия” (1516) деп аталган эмгегинен келип чыккан. Утопиялык социализмдин ири өкүлдөрү: Мющер, Кампанелла, Ж. Мельс, Морелли, Г. Бабёф, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн, А. И. Герцен, И. Г. Чернышевский ж. б. болушкан. Баштапкы идеясы коомдогу байлык,мүлктүн теңсиздигин стадияларга класстарга бөлүштүрүүдөгү адилеттүүлүк. Ушул эле көз караштын издери фольклор изилдеген сыяктуу, Орто Азия элдеринин, Европанын жана Түндүк Африканын элдик уламыштарында кездешет.


Колдонулган адабияттар түзөтүү

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004