Өсүмдүк морфологиясы (фитоморфология) - өсүмдүк түзүлүшүнүн закон ченемдүүлүгү жана форма пайда кылуу процесси жөнүндөгү илим. Өсүмдүк морфологиясы кең мааниде өсүмдүк формасын бүтүндөй өсүмдүктүн клетка органоиддеринин жана макромолекулалардын түзүлүшүнө чейинки деңгээлде, тар мааниде макроструктураны изилдейт. Өсүмдүк морфологиясынан өз алдынча өсүмдүк анатомиясы, эмбриологиясы жана цитологиясы бөлүнүп чыккан. Өсүмдүк морфологиясы изилдеген объектилерине жараша палинология (чанчаларды изилдейт), карпология (мөмөлөрдү), ризология (тамыр системаларын) болуп айырмаланат, к. Морфология макаласын.

Өсүмдүк морфологиясы.

Колдонулган адабияттар түзөтүү

Ботаника
Изилдөө объектилери

Өсүмдүктөр · Балырлар · Козу карындар жана башкалар…

Ботаниканын бөлүмдөрү

Альгология · Өсүмдүктөрдүн анатомиясы · Бриология · Геоботаника · Өсүмдүктөрдүн географиясы · Дендрология · Диаспорология · Карпология · Лихенология · Микогеография · Микология · Өсүмдүктөрдүн морфологиясы · Палеоботаника · Палинология · Өсүмдүктөрдүн систематикасы · Өсүмдүктөрдүн физиологиясы · Фитопатология · Флористика · Өсүмдүктөрдүн экологиясы · Этноботаника

Белгилүү ботаниктер

Теофраст · Жозеф Питтон де Турнефор · Карл Линней · Адольф Генрих Густав Энглер · Армен Леонович Тахтаджян

Тарыхы

Ботаниканын тарыхы · Ботаника боюнча белгилүү китептер · Ботаникалык иллюстрация

К·Т·О