Ички Азия - географиялык жана тарыхый-географиялык аталыш.

Кыргызстандын окумуштуулары Совет доорунда Ички Азия сөзүнүн ордуна Борбордук Азия деген терминди колдонушкан.

Бул Ички Азия географиялык жалпылама аталышы (топоним) аркылуу Чыгыш Түркстан, Монголия, Тибет, Кытайдын Ички Монголия аймагы жана аларга коңшулаш айрым чөлкөмдөр камтылган кеңири географиялык чөлкөм белгиленет.

Ал эми ЮНЕСКО болсо Борбордук Азия терминин кеңири планда колдонот, ага пост-советтик Борбордук Азиядан тышкары, Ички Азия (башкача айтканда - Чыгыш Түркстан, Монголия, Тибет, Кытайдын Ички Монголия аймагы), Ооганстан, Пакистан, Чыгыш Иран, Түштүк Сибир (анын ичинде Алтай) камтылат.

Адабият түзөтүү

  • Кыргыз Совет Энциклопедиясы: 6 томдук/ Башкы редактор Орузбаева Б. Ө./ - Ф.: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын башкы редакциясы, 1977-1980. Т.1-6.
  • Чоротегин Т.К. Махмуд Кашгари (Барскани) жана анын «Дивану лугати т-түрк» сөз жыйнагы (1072—1077) / Илимий редактору проф. Ө.Кара уулу. — Оңдолуп, кошумчаланган басылыш. — Бишкек: «Кыргызстан» Басма үйү, 1997. — 160 б.; илл., карта. (Кыргызстан Тарыхчылар Жамааты). ISBN 5-655-01222-7.
  • Чоpоев Т.К. «Диван лугат ат-туpк» Махмуда Кашгаpи как источник по истоpии тюpкоязычных наpодов Сpедней и Центpальной Азии // Оpиенталистика в Киpгизии / Отв. ред. М.Я.Сушанло. — Фpунзе: Илим, 1987. — С. 12—26.
  • Умуpзаков С.У. Очеpки по истоpии геогpафических откpытий и исследований Киpгизии / Редактор Р.Д.Забиров. — Фpунзе: Кыpгосиздат, 1959. — 150 с., илл., карты.
  • Урстанбеков Б.У., Чороев Т.К. Кыргыз тарыхы: Кыскача энциклопедиялык сөздүк: Мектеп окуучулары үчүн. – Фрунзе: Кыргыз Совет Энциклопедиясынын Башкы Редакциясы, 1990. 113 б. ISBN 5-89750-028-2.
  • al-Kāšγarī Mahmūd. Compendium of the Turkis dialects (Dīwān Luγāt at-Turk) / Edited and Transl. with Introduction and Indices by R. Dankoff in collaboration with J. Kelly. — Cambridge, Massachusetts: Harvard Un-ty Printing Office, 1982—1985. — Pt. 1—3. (Doğu Dilleri ve Edebiyatlarının Kaynakları. 7. Yayınlayan Şinasi Tekin. Gönül Alpay Tekin. — Türkçe Kaynaklar. VII).
  • (en) Pritsak O. Studies in Medieval Eurasian History. — London: Variorum Reprints, 1981. — 376 p.

Интернеттеги шилтемелер түзөтүү