Архитектура (лат. architectura байыркы грек. αρχι - улук, башкы ж.б. жана байыркы грек. τέκτων - куруучу ) - долборлоо исскуствосу, имараттарды жана түзүлүштөрдү(жана алардын комплексин). Архитектура адамдарга жана алардын жашоосуна керектүү ылдам чогултулган материалдык чөйрөнү, заманбап техникалык суроо талаптарга жана коомдун эстетикалык көрүнүшүнө ылайыкташтырып куруп берет.

Архитектура