Оң канаткыргыз элинин 15–16-кылымдарда калыптанган этносаясий түзүлүшүнүн бир бутагы жана уруулук бирикмеси. Ферганалык молдо Сейф-Ад-Дин Аксыкентинин "Тарыхтар жыйнагы" ("Мажму ат-таварих") кол жазмасында кыргыздар Оң канат, Сол канат, Булгачы (Ичкилик) уруулук бирикмелеринен тургандыгы көргөзүлгөн. Оң канат: Адигине, Тагай, Муңгуш бутактарына бөлүнгөн.

Уруулар

түзөтүү

Тагай бутагынын таралышы төмөндөгүдөй тартипте берилген:


Адыгине бутагынын таралышы төмөндөгүдөй тартипте берилген:

Мунгуш бутагынан тарагандар :

Тээке

Төлөйкөн

Жылкелди

Жоош

Жапалак

Кодогочун

Сарылар

Көк Жатык

Сарай

Соколок

Эрке кашка

Колдонулган адабият

түзөтүү
  • Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети.