Ак уул
Адигине Сарттар Баргы Жолжакши Борю Бектен Мунгуш
Тагай Богорстон Койлон-Жедигер Кылжыр (Сарыбагыш, Бугу) Саяк Карачоро (Балта, Багыш, Келдике) Азык Черик Конурат, Чертике
Наалы-эже

Куу уул
Кушчу Кытай Чон багыш Саруу Басыз Мундуз

Ичкилик
Канды Дёёлёс Тейит Найман Кыпчак Бостон Нойгут Аваат Кесек

Шилтемелер:
Список киргизских племен (Кыргыз санжырасы. - Бишкек, 1991) Archived 2007-07-07 at the Wayback Machine
Генеалогическая линия кыргызов по версии Эсенкул Тёрёкан уулу. Кыргыздын кыскача санжырасы - Бишкек: Учкун, 1995 Archived 2007-07-07 at the Wayback Machine
Т.Асанов Политическая структура кыргызов в XV-XVI вв. Archived 2007-08-17 at the Wayback Machine